ارائه مدلی برای ارزیابی حفاظت فیزیکی از تاسیسات حیاتی جهت پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات فیزیکی و خرابکارانه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین روش‌های پدافند غیرعامل زیرساخت‌ها، حفاظت فیزیکی از تأسیسات حیاتی آن‌ها است. این حفاظت سبب می‌شود تا احتمال موفقیت آمیز بودن حمله فیزیکی و خرابکارانه کاهش یابد. در این مقاله مدلی کارآمد و اثربخش برای ارزیابی حفاظت فیزیکی تأسیسات حیاتی بر مبنای نقطه شناسایی بحرانی ارائه شده است. در این مدل نیازی به محاسبه احتمال موفقیت آمیز بودن حمله برای تمامی مسیرهای تهاجم به تأسیسات حیاتی مورد نظر نمی‌باشد. همچنین ویژگی‌ها و قابلیت‌های مهاجمین (خرابکاران) در محاسبه احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به تأسیسات حیاتی در نظر گرفته شده است. برای محاسبات مدل و تعیین احتمال موفقیت آمیز بودن حمله به تأسیسات حیاتی از روش مونت‌کارلو استفاده شده است که سبب می‌شود تا نیازی به استفاده از روش‌های محاسباتی قطعی و پیچیده با احتمالات شرطی تو در تو نباشد. مدل ارائه شده توسط شبیه‌سازی با مدل‌های دیگر مقایسه شده است و نتایج مورد آزمون قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها