تخمین فاصله انفجار ایمن ستون فولادی از طریق تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

در اکثر مطالعات انجام شده در زمینه طراحی سازه‌ها در مقابل انفجار، عدم قطعیت‌های موجود در بارگذاری انفجار به طور مستقیم لحاظ نشده است. با در نظر گرفتن مستقیم این عدم قطعیت‌ها از طریق آنالیز قابلیت اعتماد می‌توان به تخمین دقیق‌تر و منطقی‌تری از ایمنی سازه و احتمال خرابی آن رسید. در این مقاله با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت مربوط به بارگذاری انفجار، احتمال خرابی ستون‌های فولادی تحت اثر انفجار­های مختلف محاسبه شده و حداقل فاصله حفاظتی مورد نیاز برای جلوگیری از خسارت قابل توجه به سازه تعیین شده است. جهت تحلیل سازه از روش­های سامانه یک درجه آزادی معادل و شبیه­سازی اجزای محدود استفاده شده است. درنهایت، فواصل حفاظتی ایمن، برای مقادیر ماده منفجره 30، 200، 400 و 600 کیلوگرم TNT به ترتیب برابر با 5/4، 5/9، 12 و 14 متر پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها