ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و رسی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

یکی از حوزه­های تحقیقاتی مهم در حفاظت سازه­های زیرزمینی، بررسی عمق نفوذ پرتابه­های نفوذگر در برخورد با خاک به عنوان یک پوشش محافظ است. پدیده برخورد و نفوذ پرتابه به عوامل متعددی وابسته است که یکی از مهم­ترین آن‌ها، تأثیر رطوبت موجود در خاک است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی عمق نفوذ بمب GBU-28 که از سری بمب‌های لیزری و استحکام‌شکن مورد استفاده در ارتش ایالات متحده است، در خاک‌های ماسه­ای و رسی و تأثیر سطح آب زیرزمینی بر میزان نفوذ با استفاده از مدل‌سازی عددی در نرم­افزار AUTODYN انجام شده است. نتایج به‌دست آمده نشان دادند که رطوبت خاک تأثیر قابل ملاحظه­ای بر عمق نفوذ پرتابه، در زمان­های مختلف انفجار خواهد گذاشت. به طور کلی عمق نفوذ پرتابه در خاک رسی بیشتر از خاک ماسه­ای با تراکم مشابه است، اما نرخ افزایش عمق نفوذ پرتابه نسبت به حالت کاملاً خشک، در ماسه اندکی بیشتر از مقدار متناظر آن در رس است.

کلیدواژه‌ها