شبیه‌سازی و اندازه‌گیری پارامتر نسبت کادمیوم در پایل پلی‌اتیلن

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

یک مواد سبک مانند پلی‌اتیلن یکی از محیط­های کند­ کننده نوترون است. برای کالیبراسیون دزیمترها و آشکارسازهای نوترونی می­توان از پایل پلی‌اتیلن استفاده نمود. پایل پلی‌اتیلن به عنوان منبع برای کند نمودن نوترون­های­ سریع در مرکز تحقیقات طراحی و استفاده می‌شود. ابعاد این پایل cm 240  در طول، cm 200 در عرض و cm 220 در ارتفاع است. یک چشمه نوترونی 241Am-Be با شدت n/s 107×1/1 در مرکز این پایل قرار داده شده است. کانال‌های اندازه‌گیری در هر قسمت از پایل با برداشتن بلوک پلی‌اتیلنی امکان‌‌پذیر است. توزیع فضایی شار نوترون حرارتی و سریع به صورت تجربی با استفاده از آشکار­ساز نوترونی BF3 و پوشش کادمیومی اندازه­گیری شد. به منظور حصول بیشترین جمعیت نوترون حرارتی، این پایل با کد MCNPX-2.7.0  شبیه­سازی شد و نتایج حاصل تطابق خوبی با مقادیر تجربی داشت. کیفیت میدان نوترون حرارتی در پایل با اندازه­گیری نسبت کادمیوم مشخص گردید. با استفاده از آشکارساز یدور سدیم، پرتوهای گاما، ناشی از چشمه نوترونی در راستاهای مختلف داخل پایل اندازه‌گیری شد.
 

کلیدواژه‌ها