دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1396 (28) 
6. طراحی سرویس طرح‌ریزی مشارکتی برخط مبتنی بر فرایند مارکوف در حوزه فرماندهی و کنترل

صفحه 159-147

سعیده ساداتی؛ مهدی نقیان فشارکی؛ حسین مومنی ازندیانی؛ مصطفی حسینی


8. تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما

صفحه 171-180

سیدرحمان اقبالی؛ مهسا ابراهیمی؛ فرزانه اسدی ملک جهان؛ سیدمحمدرضا کوچکی محمدپور