مدل سازی عددی انفجار در آب با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموار ساز

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران

چکیده

تحلیل دقیق‌تر و مطمئن‌تر سازه‌ها در صورتی امکان‌پذیر است که بتوان با دقت بیشتر عوامل مؤثر در تحلیل را شناسایی کرد. یکی از عوامل مهم در تحلیل، تعیین نوع و میزان بارگذاری سازه است. در بین انواع بارگذاری، بارهای دینامیکی به ویژه بارهای ناشی از انفجار و ضربه، بسیار پیچیده‌تر و تعیین دقیق آن‌ها مشکل‌تر می‌باشد. با توجه به مشکلات مدل‌سازی‌های آزمایشگاهی انفجار، استفاده از مدل‌سازی‌های عددی برای تحلیل این پدیده قابل توجیه است. در این بین روش‌های با شبکه­بندی مانند اجزای محدود با توجه به خصوصیات انفجار مانند سرعت بسیار بالا و تغییر شکل‌های شدید، در برخی مواقع باعث ایجاد خطاهای عددی می‌شوند. در این مقاله انفجار در زیر آب، با استفاده از روش بدون شبکه ذرات هموارساز SPH توسط زبان برنامه‌نویسی فرترن برنامه‌نویسی و مدل‌سازی شده و فشار ناشی از  انفجار در زیر آب و تغییرات سطح آب در اثر انفجار مورد مطالعه قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج مثال حل شده با رابطه تجربی مورد مقایسه گرفته که نتایج قابل قبولی ارائه می‌نماید. برنامه نوشته شده می‌تواند برای مدل‌سازی های انفجار در آب مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از این مدل‌سازی در تعیین فشار و ضربه وارد بر سازه‌های دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها