تحلیل تأثیر فرم ساختمان محفظه ایمنی راکتور در مقابل برخورد هواپیما

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - دانشکده معماری و شهرسازی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

ایمنی و امنیت ساختمان محفظه ایمنی راکتور و مقاومت آن‌ها در برابر نیروهای خارجی دارای اهمیت ویژه‌ای است. توجه به این مسئله پس از حادثه برخورد هواپیما به برج‌های دوقلو در تاریخ 11 سپتامبر 2001 بیشتر شده است. یکی از عوامل مؤثر در میزان آسیب‌پذیری یک ساختمان در مقابل نیروهای خارجی، فرم هندسی آن می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق انتخاب فرم هندسی بهینه ساختمان محفظه ایمنی راکتور به منظور کاهش آسیب‌پذیری آن در مقابل برخورد هواپیما است. دو فرم هندسی مختلف، یکی به صورت مکعبی با سقف صاف و دیگری با بدنه استوانه‌ای و سقف گنبدی به صورت عددی مدل‌سازی شدند. مدل‌سازی و حل عددی با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS 6.12-1 انجام شد. از آنجا که نقطه تمرکز این مقاله مطالعه تاًثیر فرم ساختمان است، به منظور کاهش زمان حل و ساده‌سازی فیزیکی، بتن به صورت جسمی همگن و بدون میلگردهای مسلح کننده انتخاب گردید. برخورد هواپیمای فانتوم F4  به بدنه ساختمان محفظه ایمنی و سقف آن در زوایای مختلف شبیه‌سازی و پاسخ‌ها در کل سازه و نیز در محل برخورد با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که فرم استوانه‌ای نسبت به فرم مکعبی، آسیب‌پذیری کمتری در برخورد یک جسم از خود نشان می‌دهد به جز در نقطه اتصال گنبد به بدنه.

کلیدواژه‌ها