طراحی الگوهای استتار مرئی برای ابنیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

استفاده از الگوهای استتار مناسب برای ابنیه، یکی از چالش­های موجود در حوزه پدافند غیرعامل است. در این تحقیق با هدف طراحی الگوهای استتار مرئی، یک روش خودکار بر مبنای پردازش تصاویر ماهواره­ای با توان تفکیک مکانی بالا ارائه شده است. در این روش، ابتدا محدوده ساختمان مورد نظر بر روی تصویر ماهواره­ای مشخص و از تصویر حذف می­گردد. سپس به کمک روش تولید بافت، تصویر آن محدوده با استفاده از  محدوده­های پیرامونی ساختمان بازسازی می­شود. در مرحله بعد، از تصویر بازسازی شده­ محدوده­ ساختمان، رنگ­های اصلی به کمک الگوریتم خوشه­بندی K-means استخراج شده و سپس الگوی استتاری با تخصیص رنگ مرکز هر خوشه­­ به همه­ پیکسل­های تصویری آن خوشه ایجاد می­شود. الگوی استتاری به­دست آمده بر روی دو مجموعه داده متفاوت به دو صورت ارزیابی بصری و محاسبه میزان برجستگی ارزیابی شده است. موفقیت الگوی طراحی شده در ارزیابی بصری و همچنین کاهش 27 درصدی میزان برجستگی در مجموعه داده دوم، توانایی بالای روش پیشنهادی در استتار ابنیه را نشان می­دهد.