دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1393 (18) 
6. رمزشکنی و بهبود یک طرح جدید رمز تصویر آشوبی

صفحه 296-287

بهروز خادم؛ مهدی پازوکی؛ بهزاد علیزاده