بررسی مقایسهای فیلترهای جاذب آلاینده های سمی بر پایه فوم پلی اورتان آغشته به کربن فعال یا پارچه کربنی آستردار

نویسندگان

فیلتراسیون آلاینده های سمی و حفاظت و رفع آلودگی آنها

چکیده

کارایی و ویژگیهای عملکردی فوم پلی اورتان آستردار آغشته شده به کربن فعال و پارچه کربن فعال لام ینه شده ته یه شده از ا لیاف پلی
آکریلونیتریل برای استفاده در فیلترهای جاذب آلاینده های آلی فاز گازی، تحت آزمونهای استاندارد بررسی شدند. نتایج حاصل از این آزمون ها ،
توانمندیها و قابلیتهای این فیلترها را آشکار میسازد و کمک میکند تا فیلتر مناسبی تولید کنیم. آزمایش ها بر رو ی دو نوع پارچه فیلتری
آستردار بر پایه کربن فعال شامل پارچه فیلتر آستردار فوم پلی اورتان کربنی و فیلتر آستردار پارچه کربنی در شر ایط یکسان انجام شدند .
ویژگیهای عملکردی دو نمونه شامل وزن، ضخامت، نیروی پارگی، خمش، ریزش کربن فعال، نفوذپذیری هوا و میزان جذب عامل مشابه نوعی مواد
سمی سولفیدی، 1،3 دی کلرو پروپان به صورت بخار/ بخار و مایع/ بخار مطابق روشهای آزمون مندرج در سند استاندارد، اندازه گیری و نتایج با
حداقلهای موجود در استاندارد مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که کارایی پارچه کربنی نسبت به فوم آغشته به زغال فعال در برابر
جذب آلاینده گازی موجود در هوا بالاتر و در نتیجه برای بکار گیری به عنوان جاذب در فیلتر در محیطهای آلوده مناسبتر است.

کلیدواژه‌ها