اعمال رویکرد دفاعی در برنامه‌ریزی مشارکت نیروگاه‌ها و ارائه مدل احتمالی نوین دسترس ناپذیری آن‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله برنامه‌ریزی مقاوم مشارکت نیروگاه‌ها با رویکرد دفاعی و ارائه مدل احتمالی دسترس‌ناپذیری واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. از منظر استراتژیکی و نظامی بدیهی است که بهره‌برداری مطمئن از انرژی الکتریکی درگرو مدون‌سازی تمهیدات و به‌کارگیری برنامه‌ریزی‌های اثربخش در تولید برق است. با توجه به اینکه برای یک شبکه نمونه برخی از نیروگاه‌ها به‌دلیل متغیر بودن احتمال حمله به آن‌ها، احتمال عدم دسترسی متفاوتی نسبت به سایر نیروگاه‌ها دارند. بنابراین برای یافتن نیروگاه‌های حساس از روش مؤثر و انعطاف‌پذیر شناسایی و تخصیص وزن استفاده شده است. در طرح ارائه شده پیشامدهای تصادفی شامل برون‌رفت ناگهانی واحدها در اثر حملات نظامی در قالب سناریوهایی با در نظر گرفتن احتمال رخداد آن‌ها، لحاظ می‌شوند. در مقاله حاضر با ارائه یک مدل جامع مقادیر احتمالی دسترس‌ناپذیری نیروگاه‌ها در وضعیت‌های بحرانی استخراج شده است. روش ارائه شده بر روی سامانه 30 باسه استاندارد IEEE اجرا شده است. نتایج نشان می‌دهد که برای رسیدن به برنامه‌ریزی مطمئن و امن در شرایط جنگی، رعایت سطح مناسب تولید از طرف نیروگاه‌ها برای حفظ تداوم نیرورسانی امری اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها