رمزشکنی و بهبود یک طرح جدید رمز تصویر آشوبی

نویسندگان

دانشکده فاوا-گروه رمز و امنیت

چکیده

در این مقاله یک طرح رمز تصویر آشوبی مورد حمله خطی و تفاضلی قرار گرفته و نشان داده شده است که مهاجم می تواند برخ ی از تقریبهای
خطی و شاخصهای تفاضلی با احتمال بزرگ که باعث کشف تصویر اصلی می شوند را پیدا کند. همچنین تعداد دیگری از نقاط ضعف طرح، مانند
ضعف ذاتی یکی از نگاشتهای آشوبی، به کارگیری نادرست آن و استفاده از کلیدهای ضعیف رمزنگاری مورد اشاره قرارگرفته اند. به علاوه در این
مقاله یک طرح جایگزین کامل پیشنهاد و شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از آزمایشات طرح بهبود یافته با طرح قبلی و چند طرح رمز تصویر
آشوبی جدید دیگر مورد مقایسه قرار گرفته و برتری امنیتی و کارایی آن نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها