شبیه سازی عددی مسیر حرکت بمب برای تخمین عمق نفوذ بمبهای عمل نکرده ضمن مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشگاه افسری امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

حدود یک ربع قرن از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته اما متأسفانه هنوز منطقههایی از کشور آلوده به م ین و بمب ه ای عمل نکرده و
باقی مانده از جنگ بوده و گاهی نیز خسارات جبران ناپذیری به کشور تحمیل می شود. با توجه به محدودیت برد تجهیزات می ن یاب مغناطیسی و
برای حصول اطمینان کافی از عدم وجود بمبهای عمل نکرده، ضروری است عمق نفوذ بمب با دقت قابل قبولی برآورد شود. در این مقاله، ابتدا
و هندبوک نظامی امریکا ، حرکت بمب TM مدل ریاضی حرکت بمب در هوا و در خاک نوشته شده و سپس در نرم افزار متلب بر مبنای استاندارد
شبیه سازی شده است. در ادامه با مطالعه موردی نفوذ بمب های عمل نکرده در میدان نفتی آزادگان، نتایج شبیه سازی و مقاله میزوهو با هم مقایسه
و اثر زاویه حمله در میزان عمق نفوذ بررسی شده است. در نهایت با تحلیل کلیه پارامترهای مؤثر ، میزان صحیح عمق نفوذ برآورد و عدم اعتبار
نتایج مقاله میزوهو نشان داده شده است. حفاری های بعدی انجام شده در منطقه و عدم برخورد به بمبهای عمل نکرده در عمق بیش از شش متر
نیز عملاً نتایج این تحقیق را به اثبات رسانده است.

کلیدواژه‌ها