مدلسازی پایایی توان الکتریکی یک قطب انرژی در شرایط بحرانی

نویسنده

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

با توسعه مبدل ها و ذخیره سازهای انرژی، موضوع قطب های انرژی چندحاملی مورد توجه قرار گرفته است. در این قطب ها، انواع صور تهای انرژی
مانند برق، گاز و حرارت میتوانند از طریق مبدلهای مربوطه به یکدیگر تبدیل شوند. با توجه به امکان جایگزینی انواع صورت های انرژی، کاهش
هزینه و افزایش پایایی تأمین انرژی سامانه، مهمترین مزیت استفاده از این قطب ها است. در این مقاله، پایایی سامانه تأمین انرژی یک قطب انرژی
شامل چند بار حساس به روش زنجیره مارکوف و شبیه سازی مونت کارلو مدل میشود. در مدل پیشنهادی روشی برای مدلسازی نرخ خرابی در
شرایط بحرانی ارائه میشود. مدل ارائه شده در مطالعات طراحی و ارزیابی کفایت سامانه تأمین انرژی مکان های مختلف به ویژه بارهای حساس
کاربرد دارد و با استفاده از آن، ظرفیت مناسب هر یک از اجزای سامانه قابل ارزیابی است. در نهایت، نتایج شبیه سازی مدل پیشنهادی برروی یک
سامانه نمونه ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها