بررسی آزمایشگاهی خصوصیات حرارتی بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در سال های اخیر، پیشرفت در زمینه تکنولوژی بتن به تولید بتن فوق توانمند الیافی و توانمند منتج شده است. دو خصوصیت اصلی بدنه سیمانی با مقاومت فشاری بیش از 150 مگاپاسکال و دارا بودن رفتار شکل پذیر به دلیل وجود الیاف، بتن فوق توانمند را از انواع دیگر بارز می‌کند. سازه های بتنی در طول عمر خود شرایط مختلف دمایی را تجربه می‌کنند و این موارد بر روی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن اثر مستقیم دارد. این اثرات می‌تواند شامل تغییرات دمایی جوی طبیعی یا شرایط غیر طبیعی مانند آتش سوزی باشد. از این رو بررسی اثرات دما بر روی بتن بخصوص بتن فوق توانمند که انتظار مقاومت بالایی از آن می‌رود، بسیار مهم می‌باشد. در این تحقیق ویژگی‌های حرارتی یک نوع بتن فوق توانمند مسلح با الیاف فولادی با محاسبه ضریب انبساط حرارتی و مقاومت در برابر حرارت بالا بررسی شده است. ضریب انبساط حرارتی بتن فوق توانمند بیش از بتن توانمند و مقادیر گزارش شده برای بتن معمولی می‌باشد. در آزمایش حرارتی در نمونه‌های خشک نشده با افزایش دما به 400 درجه سانتی‌گراد از مقاومت نمونه‌ها کاسته شده است. در نمونه های خشک شده حساسیت بتن فوق‌توانمند نسبت به حرارت بیش از بتن توانمند می‌باشد.

کلیدواژه‌ها