دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، پاییز 1393 (17)