جایابی بهینه TCSC برای کاهش حساسیت در شینهای انتقال با استفاده از روش های هوشمند

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه بیرجند

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

شبکه برق در برابر تروریستهای آموزش دیده بسیار آسیبپذیر است. هنگام مواجه شدن با حملات تروریستی و آسیب دیدن سیستم قدرت، ممکن است شبکه با ناپایداری مواجه شده و به سوی فروپاشی حرکت کند. یکی از مهمترین این حملات، حمله به پست‌های برق موجود در سیستم قدرت است. هدف این مقاله کاهش تراکم موجود در خطوط سیستم هنگام خروج پست از سیستم است. به‌همین منظور برای شبیه‌سازی چنین حملاتی ابتدا پست‌های برق موجود را یک به یک از سیستم خارج کرده تا پست برقی که با خروج آن بیشترین تراکم برای سیستم تولید می‌شود شناسایی شود. با مشخص شدن این پست با استفاده از جبران‌ساز سری کنترل‌شونده توسط تایریستور (TCSC)، که نوعی از ادوات FACTS است به مدیریت تراکم در سیستم پرداخته می‌شود. برای مکان‌یابی TCSC از دو الگوریتم CFA-PSO و ABC استفاده شده است و برای ارزیابی قابلیت روش پیشنهادی، این روش روی سیستم 14 شینه استاندارد IEEE اعمال و نتایج بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که تراکم خطوط با خروج پست کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها