ارائه یک روش تشخیص بدافزار مبتنی بر تحلیل ایستای ساختار PE

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این
مقاله ضمن معرفی و مقایسه روش­های تشخیص بدافزار و خانواده­ های مختلف بدافزارها،
یک روش جدید و کارا جهت تشخیص بدافزارها با استفاده از تحلیل ایستا ارائه می­ کند.
این تحلیل مبتنی بر بررسی ساختار فایل­ های اجرایی PE است. روش پیشنهادی
با بررسی و مطالعه دقیق سرآیند بدافزارها و فایل­ها بی­خطر، خواصی
از ساختار فایل­ های اجرایی مانند تعداد، اندازه و نام قسمت­ها، نام توابع و
کتابخانه­ های موجود در جداول IAT و EAT، نقطه شروع و میزان آنتروپی را برای تشخیص و
تفکیک بدافزارها و فایل­ های بی­ خطر پیشنهاد می­ کند. خواص مذکور با انتصاب امتیازات
مثبت و منفی میزان بدخیم یا خوش­ خیم بودن یک فایل ناشناس را بر اساس فرمول­ های روش
پیشنهادی تعیین می­ کنند. با انجام داده­کاوی در
حجم انبوهی شامل 15000 نمونه بدافزار و 13500 فایل بی­ خطر خواص پیشنهاد شده
استخراج و با استفاده از تکنیک­های یادگیری ماشین مدلی هوشمند برای تشخیص و خوشه­ بندی
بدافزار مبتنی بر تولید قانون آموزش داده شده است. روش پیشنهادی این مقاله
بدافزارها را در 5 خانواده و فایل­های بی­خطر را در 2 خانواده خوشه ­بندی می ­کند. این مقاله در پایان
دقت روش پیشنهادی را در تشخیص و خوشه ­بندی بدافزار­ها و فایل­ های بی­ خطر ارزیابی
کرده و نشان می­ دهد که روش پیشنهادی می ­تواند با دقت بیش از 95 درصد بدافزاها را تشخیص
داده و خوشه­بندی نماید و از این حیث با
روش­­های پیشین مقایسه شده و در جایگاه دوم قرار می­ گیرد.

کلیدواژه‌ها