شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES با استفاده از الگوریتم استاندارد بهینه سازی پرتو ذرات بهینه شده

نویسندگان

امنیت داده

چکیده

در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌متمادی، شکستن الگوریتم‌های‌ رمزنگاری به‌عنوان یک چالش مورد توجه قرار گرفته است. الگوریتم رمزنگاری D‏ES به-عنوان ‌‌استانداردی جهت محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات مورد استفاده قرار ‌گرفته و این امکان برای محققان وجود دارد که آن را بیازمایند. الگوریتم‌ رمزنگاری SDES نسخه‌ ساده ‌شده الگوریتم رمزنگاری D‏ES می‌باشد که محققان جهت پژوهش، الگوریتم رمزنگاریSDES را مورد استفاده قرار می‌دهند. در این تحقیق از الگوریتم استاندارد بهینه‌سازی پرتو ذرات، جهت شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES استفاده شده است. جهت شکستن الگوریتم رمزنگاری SDES، الگوریتم استاندارد بهینه‌سازی پرتو ذرات بهینه شده است. چندین حمله ‌روی بلوک‌های از داده‌های متنی صورت گرفت که نتایج بدست ‌آمده نشان می‌دهد این الگوریتم درکشف بیت‌های کلیداصلی درکوتاه‌ترین زمان بهبودعملکرد داشته به طوری که در مقایسه با کارهای پیشین در معیار کشف بیت‌های کلید‌اصلی، ده‌ بیت کلیداصلی کشف شده است و در معیار زمان کشف بیت‌های کلید‌اصلی، زمان از بیش یک دقیقه به کمتر از بیست ثانیه کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها