اندازه‌گیری تیوپنتال در محیط آبی با استفاده از خواصالکتروکاتالیزوری کتکول

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع) گروه شیمی

2 دانشگاه سمنان

چکیده

در این مقاله، اکسایش الکتروشیمیایی کتکول در حضور تیوپنتال در سطح الکترود کربن شیشه‌ای در بافر فسفات (2/0 مول بر لیتر، 0/6=pH) با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد جریان پیک کاتدی در این مقاله، اکسیداسیون الکتروشیمیایی کتکول در حضور تیوپنتال در سطح الکترود کربن شیشه‌ای (GC) در بافر فسفات (2/0 مول بر لیتر، 0/6=pH) با استفاده از ولتامتری چرخه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد جریان قله کاتدی کتکول در حضور غلظت‌های مختلف تیوپنتال کاهش می‌یابد و کتکول می‌تواند در یک واکنش افزایش 1و4 مایکل تحت یک سازوکار الکتروشیمیایی- شیمیایی (EC) با تیوپنتال واکنش دهد. در ادامه روش ولتامتری پالسی تفاضلی برای اندازه‌گیری تیوپنتال استفاده شد. کاهش جریان کاتدی کتکول یک رابطه‌ی خطی با غلظت‌های مختلف تیوپنتال در محدوده‌ی 0/5 تا 0/125 میکرومول بر لیتر و حد تشخیص 0/2 میکرو مول بر لیتر نشان می دهد. از این روش با موفقیت در تعیین تیوپنتال در نمونه‌های سرم انسانی استفاده شد.

کلیدواژه‌ها