کنترل فرکانس ریز شبکه با بارزدایی و باردهی هوشمند بی درنگ، در حضور توربین بادی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشگاه بهبهان

چکیده

تأمین امنیت انرژی در شرایط بحرانی که از شاخص های مهم پدافند غیرعامل است، موجب استفاده از انرژی‌های نو و افزایش ضریب نفوذ منابع تولید پراکنده در پایگاه‌ها و مراکز استراتژیک نظامی شده است. در هنگام قطع برق شبکه سراسری، حفظ پایداری این ریزشبکه‌ها اهمیت فراوانی دارد. برای کنترل فرکانس در ریزشبکه‌های جزیره شده، بایستی تعادل تولید و مصرف همواره برقرار شود. در این مقاله برای برقراری تعادل تولید و مصرف در کوتاه مدت، از بارزدایی هوشمند بی‌درنگ استفاده شده است. زیرا بعلت عدم قطعیت تولید، نبود توان رزرو، اینرسی کم و نوسانات فرکانس ناشی از منابع انرژی های نو در ریز شبکه، کنترل فرکانس با روش‌های مرسوم امکان‌پذیر نیست. به منظور راستی آزمایی الگوریتم پیشنهادی، مدل بر روی یک شبکه واقعی بوسیله نرم افزار MATLAB با حالت‌های بحرانی افزایش بار و کاهش تولید شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی، نشان دهنده کارآیی روش پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها