دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1392 (14)