نانو زیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر تثبیت آنزیم استیل کولین استراز روی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانو لوله‌های‌کربنی برای تعیین تری اتیل تیوفسفات

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق از یک روش ساده برای تثبیت کووالانسی آنزیمروی الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با نانولوله‌کربنی استفاده گردید و یک بیوحسگر حساس برای تعیین سریع‌تری اتیل تیو فسفات (شبه عامل اعصاب (VX)) تهیه شد. نانولوله‌کربنی، واکنش هیدرولیز آنزیمی را در سطح الکترود بهبود بخشید و پاسخ حسگر ولتامتری را افزایش داد. تحت شرایط بهینه، بازداری تری اتیل تیو فسفات روی آنزیم استیل کولین استراز با افزایش غلظت این ترکیب در دامنه غلظتی nM 44/0-13/0 رابطه خطی داشت. حد تشخیص حسگر معادل با 10 درصد کاهش جریان پاسخ مقدار nM 093/0 به‌دست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای تکرارپذیری زیست تحت شرایط بهینه و برای 5 بار اندازه‌گیری 3 درصد به‌دست آمد. همچنین زیست حسگر برای مدت بیش از دو ماه پایداری نشان داد.

کلیدواژه‌ها