ایجاد اختلال در تصویربرداری SAR با استفاده از رفلکتورها

نویسندگان

صنعتی مالک اشتر

چکیده

فناوری‌های تصویربرداری فعال از قبیل سامانه‌های SAR، قابلیت‌های قابل توجهی نسبت به فناوری‌های سنجش از دور غیرفعال از قبیل سامانه‌های الکترواپتیکی دارا می‌باشند. قابلیت‌های این سامانه‌های تصویربرداری، امکان ثبت اطلاعاتی را فراهم می‌آورد که اخذ آن از روش-های دیگر، امکان‌پذیر نمی‌باشد. از طرف دیگر این اطلاعات برای نیروهای نظامی بسیار مهم می‌باشند. از این رو، جهت حفظ اطلاعات، انجام برخی از اقدامات پدافند غیرعامل از قبیل استتار، فریب و اختفاء در برابر این نوع سامانه‌های تصویربرداری، ضروری است. در این مقاله براساس مدل عملکرد سامانه‌های تصویربرداری SAR، چگونگی مقابله با این سامانه‌های تصویربرداری با استفاده از رفلکتورها شرح داده می‌شود. رفلکتورها می توانند، سطح مقطع راداری بسیار بزرگی نسبت به اندازه خود ایجاد می‌کنند، بنابراین می‌توان از آنها به عنوان اهداف کاذب استفاده نمود. طبق الگویی که در مدل عملکرد این نوع سامانه‌های تصویربرداری ارائه شده است، در تصویر راداری جلوه نموده و امکان اخذ اطلاعات را از سامانه تصویر‌برداری SAR سلب می‌نماید. در این مقاله با استفاده از رفلکتورها، طرح‌هایی برای استتار اهداف و فریب سامانه‌های تصویر‌برداری SAR ارائه شده است. برای
شبیه‌سازی‌های مقاله از یک دیتای راداری واقعی از ماهواره RADARSAT-1 مربوط به منطقه شمال ایران استفاده شده است. نتایج این
شبیه‌سازی‌ها نشان دهنده کارایی و اثر بخشی الگوی‌های استتار و فریب ارائه شده در مقابله با سامانه‌های تصویربرداری SAR می‌باشد.

کلیدواژه‌ها