دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1392 (12) 
تهیه و بررسی خواص جذب راداری نانو کامپوزیت پلیمری بر پایه پلی آنیلین

صفحه 103-108

بزرگمهر مداح؛ ابراهیم توکلی؛ مهدی یساقی؛ یعقوب قانع قره باغ