یک روش جدید مکانیابی PMU همراه با مشاهدهپذیری بهبودیافته بهمنظور مدیریت انرژی الکتریکی در شرایط بحرانی

نویسنده

دانشگاه حامع امام حسین (ع)

چکیده

واحدهای اندازهگیری فازور (PMU) امکان راهاندازی سامانههای پایش، حفاظت و کنترل گسترده (WAMPAC) را بهعنوان زیربنای مدیریت انرژی در مواقع بحرانی در بازار برق امروزی فراهم مینمایند. در مقاله حاضر، یک روش جدید مکانیابی بهینه PMUها با استفاده از برنامهریزی خطی عدد صحیح (MILP) ارائه میشود که علاوه بر حداقلسازی هزینه نصب این تجهیزات، مشاهدهپذیری سامانه را نیز بهبود میدهد. همچنین، یک روش نظام‌یافته برای اعمال اثر شینهای تزریق صفر و اندازهگیرهای پخش بار بهعنوان دو نوع از متداولترین اندازهگیرهای از پیش نصبشده معرفی میشود. اثر از دست رفتن شاخه (خط انتقال) و نیز خود واحد اندازهگیری فازور بهعنوان پیشامدهای تأثیرگذار بر مشاهدهپذیری سامانه در دو حالت غیاب و حضور اندازهگیرهای از پیش نصبشده مورد بررسی واقع میشود. روش ارائه شده بر روی سه سامانه آزمایشی شناخته شده IEEE و نیز سامانه 40 شینه توسعهای آذربایجان آزمایش شده است. نتایج نشان داد که این روش میزان مشاهدهپذیری سیستم قدرت را بهبود میدهد.

کلیدواژه‌ها