تثبیت و هیبریداسیون DNA/DNA ژن rfbE باکتری Escherichia coli O157:H7روی سطح الکترود طلا برای تشخیص توالی خاص به‌روش طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی

نویسندگان

نانوبیوتکنولوژی

چکیده

در این تحقیق، تثبیت و هیبریداسیون توالی تک رشته DNA ssDNA)) مربوط به ژن rfbE باکتری Escherichia coli O157:H7 به‌روش
طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. این توالی به‌صورت تک‌لایه خودتجمعی، روی سطح الکترود طلا به‌مدت سه ساعت و در دمای محیط (C25) تثبیت شد. تک‌لایه مخلوط شامل مرکاپتوهگزانول و مرکاپتوپروپیونیک اسید به‌ عنوان یک طراحی رابط برای توسعه بیوسنسور مورد استفاده قرار گرفت. هیبریداسیون DNA/DNA با غوطه‌ورسازی الکترود طلای اصلاح شده با ssDNA در غلظت 1 میکرومولار DNA هدف در محلول بافر فسفات (pH برابر 4/7) انجام شد. از روش‌های ولتامتری چرخه‌ای و طیف‌بینی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی تثبیت و هیبریداسیون DNA استفاده شد. نتایج، نشان‌دهنده تثبیت و هیبریداسیون مناسب DNA در سطح الکترود طلا می‌باشد. حسگر طراحی شده از گزینش‌پذیری خوبی برخوردار بود. این تحقیق زمینه‌ساز توسعه آتی نوعی نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی به‌منظور آشکارسازی عوامل بیولوژیک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها