تجمیع داده‌ها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر خوشه‌بندی و درخت پوشای کمینه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات زنجان

2 دانشگاه تهران

چکیده

شبکه‌های حسگر بی‌سیم با صدها گره حسگر کوچک امکان نظارت از راه دور بر بسیاری از محیط‌ها نظیر محیط‌های نظامی را فراهم می-کنند.
عمده‌ترین چالش‌ در این شبکه‌ها، محدودیت مصرف انرژی است که بر طول عمر شبکه تأثیر می‌گذارد. یکی از راه‌‌حل‌های کلیدی برای رفع این چالش، تجمیع داده‌ها و جلوگیری از ارسال داده‌های تکراری است. شناخته‌شده‌ترین پروتکل‌های ارتباطی در این زمینه، تجمیع داده مبتنی بر خوشه‌بندی و تجمیع داده مبتنی بر درخت است. خوشه‌بندی در موضوع تجمیع داده موجب توازن انرژی می‌شود، اما بعضاً به دلیل مسافت زیاد بین سرخوشه و ایستگاه مرکزی، مصرف انرژی در این پروتکل زیاد است. در ساختار درختی با توجه به مسافت کوتاه بین حسگرها، انرژی مصرفی کم می‌باشد اما عمق درخت زیاد است و هنگامی که تعداد حسگرها زیاد باشد ساخت درخت تجمیع دشوار است. در این مقاله یک روش سلسله مراتبی ترکیبی با نام CTDA مبتنی بر خوشه‌بندی و درخت پوشای کمینه به منظور کاهش مصرف انرژی در تجمیع داده‌های شبکه حسگر بی‌سیم پیشنهاد شده است. شبیه سازی روش پیشنهادی بیانگر کاهش مصرف انرژی نسبت به دو پروتکل قبل است.

کلیدواژه‌ها