دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، آبان 1392 (13) 
تأثیر انفجار بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی

صفحه 199-209

مصطفی امینی مزرعه نو؛ اشکان روانبخش؛ غلامعلی دهقان نیری


شبیه سازی نمونه بردار اسنووایت به منظور ایجاد سامانه بومی- معاهده ای هسته ای

صفحه 211-218

محمدرضا عباس نژاد؛ منصور عسکری؛ مصطفی احمدی؛ محمدرضا عینیان؛ محسن شایسته