الگوی ارزیابی آسیب‌پذیری بنادر با استفاده از تلفیق روش فازی و رمکپ

نویسندگان

1 بنادر و دریانوردی

2 دانشگاه مالک اشتر تهران

چکیده

یک حمله مؤثر بر علیه زیرساخت‌های دریایی حیاتی این پتانسیل را دارد که موجب اختلالات و آسیب‌های اقتصادی گسترده در سطح ملی گردد. با توجه به درک اهمیت ارزش حیاتی بنادر، برای جلوگیری از حملات احتمالی دشمنان خارجی می‌بایست نقاط آسیب‌پذیر بنادر را شناسایی و هرچه سریع‌تر در جهت ترمیم و یا تقویت آن نقاط، اقدامات لازم را به مرحله ‌اجرا درآورد. بنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده یک الگوی کارآمد و مؤثر با هدف ارزیابی آسیب‌پذیری بنادر با رویکرد پدافند غیرعامل جهت استفاده سایر بنادر کشور ارائه شود. این مقاله بر آن است تا یک روش ارزیابی آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی را که محصول ترکیب و بومی‌سازی روشهای بررسی شده در زمینه ارزیابی آسیب‌پذیری است، معرفی نماید. این روش که تحت عنوان روش رمکپ یاد می‌شود، سامانه‌ای بر مبنای ارزیابی خطر‌پذیری به‌صورت تابعی از تهدید، آسیب‌پذیری و اثرات می‌باشد. در این روش به‌دلیل ویژگی‌های ماهیتی ریسک، از روش فازی برای نمونه‌سازی ارزیابی آسیب‌پذیری استفاده شده و در نهایت، نتایج در قالب نرم‌افزار MATLAB ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها