سنتز پوپوپ، سوسوزن مورد استفاده در آشکارسازهای هسته‌ای

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

سوسوزنها (سینتی‌لاتورها) موادی هستند که وقتی توسط پرتوهای یونیزه کننده و یا ذرات اتمی و هسته‌ای پرانرژی مورد اصابت قرار می‌گیرند، انرژی آنها را جذب کرده و سوسو می‌کنند. پوپوپ، 1،4-بیس-(5-فنیل-اکسازولیل-2)-بنزن، یکی از مواد سوسوزن آلی می‌باشد که در آشکارسازی پرتوهای هسته‌ای و ذرات پرانرژی کاربرد دارد. از این رو سنتز پوپوپ مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و برای سنتز پوپوپ برخی روشها تا به حال ارائه شده است. در این مقاله سنتز پوپوپ با روشی جدید ارائه می‌شود. ابتدا با استفاده از 2-آمینو استوفنون و ترفتالوئیل دی‌کلراید، حدواسطی تهیه گردیده سپس با استفاده از اسید سولفوریک غلیظ، حلقه‌های اکسازولی در محصول پوپوپ تشکیل شده و ترکیب هدف (پوپوپ) سنتز گردید

کلیدواژه‌ها