یک روش سریع برای تقطیع گفتار گویندگان بر اساس بسامد گام گفتار (RPSS)

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

تقطیع و خوشه بندی گویندگان فرآیندی است که طی آن قطuه بندی و برچسب گذاری برای گفتار حاصل از یک جلسه که شامل چند گوینده است انجام می‌شود و دنباله صوتی به بخش‌هائی تقسیم می‌شود که هر بخش شامل فقط یک گوینده است و با برچسب گذاری مشخّص می‌شود که هر بخش مربوط به کدام گوینده است. تشخیص فعالیت گفتاری، تقطیع گفتار و خوشه-بندی گویندگان، حداقل مراحل اصلی سامانه های تقطیع و خوشه بندی گفتار بر اساس گوینده محسوب می شوند. برای مرحله ی تقطیع روش های متعددی وجود دارد که تقطیع بر مبنای BIC یکی از روش های مرسوم است. این روش به دلیل محاسبات آماری آن، نیاز به زمان محاسبات طولانی دارد. هدف اصلی این مقاله ارائه ی روش تقطیع بر اساس بسامد گام گفتار است، که هم دارای دقتی در حدّ روش های مرسوم است و هم دارای سرعت محاسبات بالا است، به طوری که در مقایسه با تقطیع بر اساس BIC به طور میانگین دارای مزیّت 4/2 برابری در سرعت و افزایش یک درصد در دقت است.

کلیدواژه‌ها