پیاده‌سازی نرم افزاری آشکارساز Ex-CFAR و استخراج مقادیر بهینه‌ی پارامتر β برای محیط دریایی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین

چکیده

حضور اهداف تداخلی در داده‌های اعمالی به آشکارساز CA-CFAR به منظور تخمین توان نویز می‌تواند به شدت عملکرد این آشکارساز را کاهش دهد. برای حل این مشکل آشکارساز Ex-CFAR ارائه شده است که سیگنال‌های بزرگ را قبل از متوسط گیری از سلول‌ها تفکیک می‌کند. معمولاً عملکرد این آشکارساز در محیط دارای نویزهای همگن در مقایسه با آشکارساز متداول CA-CFAR کاهش نمی‌یابد. در این مقاله به تعیین مقادیر بهینه پارامتر تفکیک گر (β) آشکارساز EX-CFAR برای مقادیر مختلف احتمال هشدار غلط پرداخته شده است. این مقادیر از طریق شبیه سازی به وسیله نرم افزار متلب به دست آمده‌اند. در ادامه از این مقادیر استفاده کرده و عملکرد آشکارساز در هر دو محیط آرام و محیط دارای تعدادی دلخواه از اهداف تداخلی آنالیز شده. سپس نتایج با به دست آمده از این آشکارساز با نتایج آشکارساز CA-CFAR مقایسه شده است. مدل سورلینگ ш برای اهداف نوسانی سیگنال دریافتی در نظر گرفته شده است و همچنین آشکارسازی تک پالس در تمام شبیه‌سازی‌ها مد نظر بوده اس

کلیدواژه‌ها