شناسایی سازه‎های مدفون زیرزمینی با استفاده از شبیه‎سازی داده‌‎های ثقل‎سنجی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

چکیده: روش‎های ژئوفیزیکی همواره روش‎های توانمندی در تعیین مکان و شناسایی اولیۀ مناطق مورد بررسی می‎باشند. روش ثقل‎سنجی (گرانی‎سنجی) با استفاده از تباین چگالی موجود در مناطق مختلف در شناسایی سازه‎ها و حفره‎های زیرزمینی کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله ابتدا به معرفی روش گرانی‎سنجی و گرادیان سنجی هوابرد، تصحیحات مورد نیاز و دستگاه‎های امروزیبا کاربردهای اکتشافی- نظامی پرداخته می‎شود. سپس جهت بررسی صحت و دقت این روش، با استفاده از برنامۀ تهیه شده، اثر بی‎هنجاریگرانی و گرادیان گرانی حاصل از سازۀ زیرزمینی با استفاده از مدل‎سازی به روش پیشرو شبیه‎سازی می‎شود و دامنۀ بی‎هنجاری حاصل از آن در یک شبکۀ برداشت و برای ارتفاع‎های مختلف نشان داده می‎شود. جهت نزدیکی داده‎های شبیه‎سازی شده به داده‎های واقعی نوفۀ اتفاقی اضافه می‎گردد. در نهایت نتایج حاصل از شبیه‎سازی و دقت دستگاه‎های مختلف معرفی شده، جهت تعیین گسترۀ ارتفاع پرواز‎های قابل دسترس، مقایسه می‎شوند.در خاتمه راهکارهای موثر جهت کاهش احتمال شناسایی سازه‎های مدفون و بهبود فرآیند استتار در مقابل شناسایی‎های هواپایه ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها