بررسی اثر گاز ازن در رفع آلودگی از آب آلوده به عوامل شیمیایی خردل گوگردی و VX

نویسندگان

1 آزمایشگاه تحقیقات شیمی - دفاعی

2 شیمی - دفاعی

چکیده

از آنجا که گاز ازن یک ماده اکسیدکننده قوی و در عین حال، عنصر ناپایداری است که پس از مدتی باقیمانده آن در آب حذف شده و تأثیر منفی بر انسان و محیط زیست ندارد، جهت رفع آلودگی آب آلوده به عوامل شیمیایی مورد توجه قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر ماده ازن بر رفع آلودگی آب آلوده به عوامل شیمیایی مهم و شاخص مانند خردل گوگردی و VX بررسی شد. عملیات رفع آلودگی در غلظت‌های مختلف از آب آلوده به عوامل، انجام و سینتیک واکنش‌های رفع آلودگی تعیین گردید و مشخص شد که هوادهی آب آلوده، با هوای حاوی گاز ازن تاثیر مثبتی بر رفع آلودگی دارد. با شناسایی مواد حاصل از فرایند آبکافت، هوادهی و ازن زنی با به‌کارگیری سامانه گاز کروماتوگراف مجهز به طیف سنج جرمی مشخص شد که ازن زنی به صورت برگشت ناپذیری عوامل را به ترکیبات دیگر تبدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها