رابطه ساختار- فعالیت در برخی ترکیبات فسفرآمید

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه

چکیده

با استفاده از تکنیک QSAR در سال‌های اخیر روابط ریاضی بسیاری در ارتباط بین ساختار شیمیایی و فعالیت بیولوژیکی ترکیبات هم‌خانواده بدست آمده است. در این روش با انتخاب مولکول‌هایی با خواص الکترونی، فضایی و آبگریزی معین، تغییرات هدفداری در ساختار عمومی ترکیب مادر ایجاد می‌شود. با اندازه‌گیری خواص شیمی ـ فیزیکی و فعالیت بیولوژیکی (سمیت، فعالیت دارویی) و یا هر فعالیت بیولوژیکی دیگر، یک خانواده از مولکول‌ها و با کمک روش‌های آنالیز پیوستگی، مهمترین خواص شیمی- فیزیکی تأثیر‌گذار بر یک خاصیت بیولوژیکِ خاص، شناسایی و امکان طراحی مولکول‌هایی با خواص بیولوژیکی معین فراهم خواهد شد. بررسی‌های انجام شده بر روی خواص شیمی ـ فیزیکی، رفتار بیولوژیکی و روابط ساختار- فعالیت ترکیبات فسفرآمید بیانگر آن است که فعالیت بیولوژیکی این دسته از ترکیبات وابستگی زیادی به پارامتر آبگریزی در مقایسه با دو پارامتر الکترونی و فضایی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها