حذف نویز از سیگنال همدوس بازگشتی رادار با استفاده از تبدیل چیرپلت

نویسندگان

پژوهشکده فجر

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای حذف نویز از سیگنال بازگشتی رادار ارائه شده است. با استفاده از روشهای مرسوم پردازش سیگنال مانند تبدیل فوریه و یا تبدیل فوریه کوتاه‌مدت، پارامترهای مختلفی از سیگنال استخراج می‌شود. در این مقاله ما توانسته ایم پارامترهای سیگنال را با استفاده از تبدیل چیرپلت که تحلیل را به حوزه زمان، فرکانس، چرخش، برش و اندازه، گسترش می دهد و فرض را بر غیرایستا بودن سیگنال بازگشتی می‌گذارد، به عنوان یک ابزار حذف نویز به استخراج سیگنال بپردازیم. الگوریتم ارائه شده در این مقاله روی داده‌های واقعی تست شده اند و نتایج، نشان‌دهنده عملکرد بسیار خوب این الگوریتم در حذف نویز از سیگنال بازگشتی رادار است.

کلیدواژه‌ها