بازی‌های دیفرانسیلی دفاع هوایی با محدودیت‌های هواپیما و شعاع انهدام نا صفر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری و پژوهشگر گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

2 پژوهشگر گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه امام علی(ع)، تهران، ایران

3 استادیار، پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در این مقاله یک بازی‌ دیفرانسیلی دفاع هدفِ فعال بررسی‌شده است. در بازی موردبحث هواپیمای هدف و موشک مدافع تشکیل یک گروه داده و برای شکست موشک مهاجم، همکاری می‌کنند. فرض شده هواپیما دارای سرعت کمتری نسبت به مهاجم است. هواپیما با کمک موشک مدافع، که دارای شعاع انهدام نا صفری است، در تلاش است بر مهاجم پیروز شود. هواپیما و مدافع به‌گونه‌ای همکاری می‌کنند که مدافع بتواند قبل از نابود شدن هواپیما به‌وسیله‌ مهاجم، مهاجم را نابود کند. تابع هزینه برابر بافاصله‌ هواپیما و مهاجم در زمان نهایی (زمانی که مهاجم به‌وسیله‌ مدافع نابود می‌شود) تعریف ‌شده است. گروه هواپیما و مدافع می‌خواهند تابع هزینه را بیشینه کنند و مهاجم در تلاش است این تابع را کمینه کند. این مقاله با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی بر روی هواپیما، نتایج موجود را تعمیم می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     Bigdeli, H.; Hassanpour, H.; Tayyebi, J. “Optimistic and Pessimistic Solutions of Single and Multi-Objective Matrix Games with Fuzzy Payoffs and Analysis of Some Military Cases”; J. Advanced Defense Science and Technology, 2017, 8, 2, 133-145.##
[2]     Pachter, M.; Garcia, E.; Casbeer, D. W. “Active Target Defense Differential Game”; 52nd Annual Allerton Conf. on Communication, Control, and Computing (Allerton), 2014, 46–53.##
[3]     Isaacs, R.; “Differential Games”; John Wiley & Sons: New York, 1965.##
[4]     Ganebny, S. A.; Kumkov, S. S.; Ménec, S. L.; Patsko, V. S. “Model Problem in a Line with Two Pursuers and One Evader”; Dyn. GamesAppl. 2012, 2, 2, 228–257.##
[5]     Huang, H.; Zhang, W.; Ding, J.; Stipanović, D. M.; Tomlin, C. J. “Guaranteed Decentralized Pursuit-Evasion in the Plane with Multiple Pursuers”; Proc. of the IEEE Conf. on Decis. Control. 2011, 4835-4840.##
[6]     Bakolas, E.; Tsiotras, P. “Optimal Pursuit of Moving Targets Using Dynamic Voronoi Diagrams”; Proc. IEEE Conf. Decis. Control. 2010, 7431–7436.##
[7]     Earl, M. G.; Andrea, R. D. “A Decomposition Approach to Multi-Vehicle Cooperative Control”; Rob. Auton. Syst. 2007, 55, 4, 276–291.##
[8]     Fuchs, Z. E.; Khargonekar, P. P.; Evers, J. “Cooperative Defense within a Single-Pursuer, Two-Evader Pursuit Evasion Differential Game”; 49th IEEE Conf. Decis. Control (CDC). 2010, 3091–3097.##
[9]     Scott, W.; Leonard, N. E. “Pursuit, Herding and Evasion: A Three-Agent Model of Caribou Predation”; Proc. American Control Conf. 2013, 2978–2983.##
[10]  Ratnoo, A.; Shima, T. “Line-of-Sight Interceptor Guidance for Defending an Aircraft”; J. Guid. Control. Dyn. 2011, 34, 2, 522–532.##
[11]  Rubinsky, S.; Gutman, S. “Three-Player Pursuit and Evasion Conflict”; J. Guid. Control. Dyn. 2014, 37, 1, 98–110.##
[12]  Yamasaki, T.; Balakrishnan, S.N. “Triangle Intercept Guidance for Aerial Defense”; AIAA Guidance, Navigation, and Control Conf. American Institute of Aeronautics and Astronautics (2010).##
[13]  Yamasaki, T.; Balakrishnan, S.N; Takano, H. “Modified Command to Line-Of-Sight Intercept Guidance for Aircraft Defense”; J. Guid. Control. Dyn. 2013, 36, 3, 898–902.##
[14]  Casbeer, D. W.; Garcia, E.; Pachter, M. “The Target Differential Game with Two Defenders”; J. Intell. Robot. Syst. Theory Appl. 2018, 89, 1–2, 87–106.##
[15]  Garcia, E.; Casbeer, D. W.; Pachter, M. “Cooperative Strategies for Optimal Aircraft Defense from an Attacking Missile”; J. Guid. Control. Dyn. 2015, 38, 8, 1510-1520.##
[16]  Garcia, E.; Casbeer, D. W.; Fuchs, Z. E.; Pachter, M. “Aircraft Defense Differential Game with Non-Zero Capture Radius” IFAC-PapersOnLine. 2017, 50, 1, 14200-14205.##
[17]  Kirk, D.E.; “Optimal Control Theory, An Introduction”; Dover Publications, Inc: New York, 2004.##