بررسی اثر انفجار برعملکردانواع اتصالات تیر به ستون صفحه انتهایی پیچی

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیر دانشکده عمران

چکیده

در نظر گرفتن پدافند غیرعامل در ساخت و مقاوم سازی سازه های نظامی و مسکونی راهکاری مناسب برای کاهش خسارات در اثر وقوع انفجار در سازه‌ها است. رفتار سازه ها به رفتار اتصالات وابسته است. در این مقاله رفتار اتصالات صفحه انتهایی پیچی تحت انفجار توسط روش اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفته است. برای اطمینان از نتایج مدل‌سازی، صحت سنجی توسط نتایج آزمایش انجام شده است. تحلیل دینامیکی غیرخطی با در نظر گرفتن اثرات نرخ کرنش انجام گرفته است. سازه 5 طبقه طراحی شده و بررسی ریزبینانه رفتار اتصال طبقه اول سازه انجام شده است. نتایج نشان داد که انفجار باعث بروز کمانش پیچشی در تیر می‌گردد. در اتصال گیردار، ناحیه بحرانی اتصال در بخش پایینی ورق انتهایی در مجاورت پیچها و نیز محل اتصال بال پایینی تیر به ورق انتهایی است. مشاهده شد که اتصال با تعداد پیچ بیشتر عملکرد مناسب تری در برابر انفجار دارد.

کلیدواژه‌ها