طراحی و شبیه سازی یک الگوریتم مسیریابی در شبکه های سیّار اقتضایی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده

چکیده
یکی از انواع شبکههای بی سیم که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند، شبکههای اقتضایی سیّار است که از تعدادی گره متحرک تشکیل شده است. متغیّر بودن موقعیت نسبی گرههای تشکیل دهنده، نیاز به الگوریتم مسیریابی چابکی دارد که بتواند تحّرک گرهها را مدیریت نموده و بستههای انتقال یافته را به طرز صحیحی به مقصد برساند به طوری که هیچ یک از دو طرف ارتباط از وجود تحّرک در گرههای شبکه مطلع نشوند. این شبکهها، از هیچ گونه مرکزیت کنترلی در مسیریابی بستههای خود استفاده ننموده و در موقعیتهای خاص که وجود مرکزیت و یا پشتوانه سیمی از لحاظ فیزیکی غیر ممکن و یا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد، کاربرد دارند.
در مقاله حاضر ضمن بررسی الگوریتمهای مسیریابی شبکههای اقتضایی سیّار مبتنی بر شبکههای عصبی مصنوعی، یک الگوریتم جدید مبتنی بر کوتاهترین مسیر در الگوریتمها پیشنهاد و تشریح گردیده است. جهت سنجش معیارهای مورد نظر برای ارزیابی کارائی، الگوریتم پیشنهادی در محیط نرم افزار NS-2 و با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد شبیه سازی گردیده و فعالیتهای گروهی گرهها بصورت تجمعی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. یافتههای حاصل از نتایج شبیهسازی، کارائی بهتر و بهبود در زمان یافتن کوتاهترین مسیر حرکتی بستهها را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها