تأثیر پارامترهای محیطی در تخمین ارتفاع درختان به روش تداخل سنجی پلاریمتری راداری

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه تهران

چکیده

تداخل سنجی پلاریمتری رادار با روزنه مصنوعی (PolInSAR) یک تکنیک تداخل سنجی راداری است که امکان استفاده از اطلاعات کانال های مختلف پلاریزاسیون را به منظور بررسی ساختار و لایه های عمودی پراکنشگرها فراهم می نماید. یکی از مهمترین کاربردهای این تکنیک، تخمین ارتفاع درختان است که در حوزه های جنگلداری و پدافند غیرعامل از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسائل اساسی در روشهای تداخل سنجی پلاریمتری راداری برای تخمین ارتفاع درختان، بررسی نقش و تاثیر پارامترهای محیطی از قبیل رطوبت، شیب، گونه و زبری سطح است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این گونه عوامل محیطی بر روی تخمین ارتفاع درختان با استفاده از انجام آزمایشات متعدد می باشد. در این بررسی، از مدل معروف پراکنش حجمی بی نظم بر روی سطح (RVOG) به منظور تخمین ارتفاع درختان در شرایط گوناگون استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، پارامترهای زبری و رطوبت به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تأثیر در دقت تخمین ارتفاع درختان هستند.

کلیدواژه‌ها