مطالعه اثر یاوری(adjuvant)نانوذرات طلا بر ایمنی‌زایی ناحیه اتصالینوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین (,)

2 دانشگاه امام حسین(,

3 دانشگاه امام حسین(,)

چکیده

بوتولیسم یک سندروم خطرناک است که توسط نوروتوکسینهای بوتولینوم تولید شده ازباکتریهای جنس کلستریدیا (سروتیپ های A تا G) ایجاد میشود. مطالعات زیادینشان میدهند که ناحیه‌ی اتصالینوروتوکسین‌های بوتولینوم در تمام تیپ‌ها(A-G)، درایجاد مصونیت، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و امروزه این ناحیه بجای واکسن های توکسوئیدی، بعنوان کاندید واکسن مطرح هستند.در این تحقیق، برای بررسی اثر ادجوانتینانوذره طلا بر روی یک کاندید واکسن، از ناحیه‌ی اتصالینوترکیب نوروتوکسینبوتولینوم تیپEبه عنوان کاندید واکسن علیه مسمویت ناشی از نوروتوکسینمذکور استفاده شد. ازآنجا که کمبود یک ادجوانت کارا و مؤثر و با اثرات جانبی کمترو زیست سازگارتر درمطالعات واکسن احساس می‌شود، بنابراین، دراین مطالعه تاثیر ایمنی زایی نانو‌ذرات طلا به عنوان ادجوانت بررسی و با ادجوانت فروند مقایسه شد. بدین منظور آنتی ‌ژن مذکور به نانو‌ذرات طلا متصل و کونژوگه‌های حاصله به دو گروه، یکی کونژوگه تنها و دیگری همراه با ادجوانت فروند و همچنین یک گروه شامل آنتی‌ژن-ادجوانت فروند به 45 سر موش‌ سوری تزریق و ایمنی‌زایی آن بررسی شد و حیوانات ایمن شده با استفاده از نوروتوکسین فعال تیپ E مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تیتر آنتی‌بادی و چالش حیوانات ایمن شده با سم فعال نشان داد که گروه نانو‌ذره طلا قابل مقایسه با ادجوانت فروند بوده و امکان رقابت با ادجوانت فروند را دارد و با توجه به زیست سازگاری آن می تواند یک کاندید ادجوانت مناسب واکسن باشد.

کلیدواژه‌ها