دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 48، شهریور 1401 

قدرت - الکترونیک قدرت

طراحی سیستمی بخش‌های حفاظتی یک مبدل ماتریسی kW3 و تحلیل حرارتی گرماگیر آن به روش اجزای محدود

صفحه 65-77

مصطفی گلرخ جوبنی؛ آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی


زیست- میکروبیولوژی

طراحی بیوانفورماتیک و ساخت ایمونوژن RBD علیه اتصال ویروس SARS CoV_2

صفحه 79-87

امیر رضایی؛ شهرام نظریان؛ سید میرلطیف موسوی گرگری؛ حسین سمیعی ابیانه؛ عماد کردبچه