جایابی و اندازه‌دهی بهینه محدودکننده‌های جریان خطا در شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ازدحام ذرات وجست وجوی گرانشی

نوع مقاله : قدرت - حفاظت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

با توجه به آنکه صنعت برق به‌عنوان زیرساخت سایر زیرساخت‌های کشور، اهمیت بالایی دارد، بنابراین یکی از اقداماتی که در جهت پدافند غیرعامل می­توان به آن اشاره کرد، افزایش قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح برنامه­های حفاظتی در شبکه انتقال برق هست. یکی از این روش­ها، استفاده از محدود کننده­های جریان خطا (FCL) در شبکه انتقال است. در سامانه‌های قدرت، فواید فنی و اقتصادی به‌کارگیری FCL، به نوع، تعداد، مکان‌های نصب و پارامترهای بهینه محدود کننده­ها وابسته است. در این مقاله تعداد، مکان و امپدانس FCLها در شبکه برای رسیدن به اهداف مختلفی از جمله کاهش سطح اتصال کوتاه تعیین می­شود، سپس با استفاده از یک الگوریتم فرا ابتکاری به نام الگوریتم ترکیبی جستجوی گرانشی و ازدحام ذرات PSO-GSA کمترین تعداد محدود کننده­ها به همراه مکان­های نصب و پارامتر بهینه هر محدود کننده در دو مرحله محاسبه می­شود. در ادامه الگوریتم فرا ابتکاری پیشنهادی با الگوریتم­های ژنتیک، PSO و GSA مقایسه می­گردد. مطالعات عددی که برای مقایسه الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم‌ها GA، PSO و GSA انجام شد، نشان داده است که این الگوریتم به جای نصب تعداد بیشتر محدود کننده جریان خطا، با افزایش امپدانس آن به‌صورت بهینه ضمن کاهش هزینه کل نصب این تجهیزات عملکرد بهتری به لحاظ کاهش سطح اتصال کوتاه باس‌ها دارد و زودتر به نقطه بهینه همگرا می‌شود.

.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face

 1. [1] Eslami, R.; Sadeghi, S. H. H.; Askarian-Abyaneh, H.; Nasiri, A. “A Novel Method for Fault Detection in Future Renewable Electric Energy Delivery and Management Microgrids, Considering Uncertainties in Network Topology”; Electr. Power Compon. Syst. 2017, 45, 1118-1129.
 2. [2] Eslami, R.; Hosseini, S. A. “Presenting New Triple Methods for Fault Detection, Location, and Its Identification in DC Microgrid”; IJST-T Electr. Eng. 2020, 44, 849-860.
 3. [3] Eslami, R.; Sadeghi, S. H. H.; Askarian-Abyaneh, H. “fault Detection in Microgrids Using Positive, Negative and Zero Sequences of Voltage and Current Waveforms Considering Uncertainties of Network Topology”; Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity 2018, 6, 107-121.
 4. [4] Safaei, A.; Zolfaghari, M.; Gilvanejad, M.; Gharehpetian, G. B. “A Survey on Fault Current Limiters: Development and Technical Aspects”; Int. J. Elec. Power 2020, 118, 105729.
 5. [5] Yadav, K.; Priyadarshi, A.; Shankar, S.; Rathore, V. “Study of Fault Current Limiter-A Survey”; Innov. Elec. Electron. Eng. 2021, 97-113.
 6. [6] Akbari Foroud, A.; Barzegar-Bafrooei, M.; Niasati, M.; Ashkezari, J. “On the Advance of SFCL: A Comprehensive Review”; IET Gener. Transm. 2019, 13.
 7. [7] Ghanbari, T.; Farjah, E. “Development of an Efficient Solid-State Fault Current Limiter for Microgrid”; IEEE Trans. Power Deliv. 2012, 27, 1829-1834.
 8. [8] Dommerque, R.; Krämer, S.; Hobl, A.; Böhm, R.; Bludau, M.; Bock, J.; Klaus, D. ; Piereder, H. ; Wilson, A. ; Krüger, T.; Pfeiffer, G.; Pfeiffer, K.; Elschner, S. “First Commercial Medium Voltage Superconducting Fault Current Limiters: Production, Test and Installation”; Supercond Sci. 2010, 23, 034020.
 9. [9] Samet, H. “Optimal Allocation of Fault Current Limiters and Distributed Generations in the Presence of Remote Controllable Switches”; J. Electr. Syst. 2014, 10, 149-155.
 10. Teng, J. H.; Lu, C. N. “Optimum Fault Current Limiter Placement with Search Space Reduction Technique”; IET Gener. Transm. 2010, 4, 485-494.
 11. Hongesombut, K.; Mitani, Y.; Tsuji, K. “Optimal Location Assignment and Design of Superconducting Fault Current Limiters Applied to Loop Power Systems”; IEEE Trans. Appl. Supercond. 2003, 13, 1828-1831.
 12. Blair, S. M.; Booth, C. D.; Burt, G. M.; Bright, C. G. “Application of Multiple Resistive Superconducting Fault Current Limiters for Fast Fault Detection in Highly Interconnected Distribution Systems”; IEEE Trans. Power Deliv. 2013, 28, 1120-1127.
 13. Ye, L.; Campbell, A. “Case Study of HTS Resistive Superconducting Fault Current Limiter in Electrical Distribution Systems”; Electr. Power Syst. Res. 2007, 77, 534-539.
 14. Golzarfar, A.; Sedighi, A. R.; Asadi, A. “Optimal Placement and Sizing of Fault Current Limiter in a Real Network: A Case Study”; Int. J. Eng. 2015, 28, 402-409.
 15. Najafi, M.; Hoseynpoor, M. “Design and Application of Fault Current Limiter in Iran Power System Utility”; Australian Journal of Basic and Applied Sciences 2013, 7, 276-280.
 16. Bahramian Habil, H.; Azad Farsani, E.; Askarian abyaneh, H. “A Novel Method for Optimum Fault Current Limiter Placement Using Particle Swarm Optimization Algorithm”; Int. Trans. Electr. Energy Syst. 2015, 25, 2124-2132.
 17. Didier, G.; Leveque, J.; Rezzoug, A. “A Novel Approach to Determine the Optimal Location of SFCL in Electric Power Grid to Improve Power System Stability”; IEEE Trans. Power Syst. 2012, 28, 978-984.
 18. Yu, P.; Venkatesh, B.; Yazdani, A.; Singh, B. N. “Optimal Location and Sizing of Fault Current Limiters in Mesh Networks Using Iterative Mixed Integer Nonlinear Programming”; IEEE Trans. Power Syst. 2016, 31, 4776-4783.
 19. Jo, H. C.; Joo, S. K. “Superconducting Fault Current Limiter Placement for Power System Protection Using the Minimax Regret Criterion”; IEEE Trans. Appl. Supercond. 2015, 25, 1-5.
 20. Shahriari, S. A. A.; Varjani, A. Y.; Haghifam, M. R. “Cost Reduction of Distribution Network Protection in Presence of Distributed Generation Using Optimized Fault Current Limiter Allocation”; Int. J. Electr. Power Energy Syst. 2012, 43, 1453-1459.
 21. Yang, H. T.; Tang, W. J.; Lubicki, P. R. “Placement of Fault Current Limiters in a Power System Through a Two-Stage Optimization Approach”; IEEE Trans. Power Syst. 2017, 33, 131-140.
 22. Mahmoudian, A.; Niasati, M.; Khanesar, M. A. “Multi Objective Optimal Allocation of Fault Current Limiters in Power System”; Int. J. Electr. Power Energy Syst. 2017, 85, 1-11.
 23. Alaraifi, S.; El Moursi, M. S. “Design Considerations of Superconducting Fault Current Limiters for Power System Stability Enhancement”; IET Gener. Transm. 2017, 11, 2155-2163.
 24. Guo, C.; Ye, C.; Ding, Y.; Lin, Z.; Wang, P. “Risk-Based Many-Objective Configuration of Power System Fault Current Limiters Utilising NSGA-III”; IET Gener. Transm. 2020, 14, 5646-5654.
 25. Badakhshan, M. “Flux-Lock Type of Superconducting Fault Current Limiters: A Comprehensive Review”; Physica C Supercond .PHYSICA C. 2018, 547, 51-54.
 26. Tayebi, A. H.; Sharifi, R.; Salemi, A. H.; Faghihi, F. “Presentation of an Algorithm for Identification of the Most Vulnerable Bus in Electric Smart Grid Through Cyber-Attack Based on State Estimation”; J. Adv. Defense Sci. & Technol. 2020, 11, 391-401.