دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 49، آذر 1401 

مقاله پژوهشی

تشخیص و شناسایی چهره در پهپادها با یادگیری عمیق

صفحه 155-167

امیرحمزه فرج الهی؛ محسن رستمی؛ هاشم پروین؛ بهزاد نظرپور؛ مجتبی لک