دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، خرداد 1401 

مقاله پژوهشی

مدیریت نبردهای پویا با استفاده از الگوریتم‌های فوق‌یافتاری، سیستم‌های استنتاج فازی و درخت تصمیم

صفحه 1-11

عبدالرضا اسدی قنبری؛ سیدعباس ساداتی‌نژاد؛ موسی محمدنیا؛ حسین علایی


زیست- میکروبیولوژی

ایمنی‌زایی پروتئین کایمر نوترکیب STXB-Intimin- EscC علیه بیماری‌زایی باکتری Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7

صفحه 45-51

زهرا صدری نجف آبادی؛ شهرام نظریان؛ محمد کارگر؛ فرشید کفیل زاده