تأثیر انفجار بر روی ظرفیت باربری پی های سطحی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

ظرفیت باربری پی‌های سطحی تحت انفجار، وابسته به عوامل مختلفی مانند شدت انفجار، عمق مدفون شدگی پی و جنس مصالح می‌باشد، ولی تاکنون مطالعه‌ جامعی درباره‌ کم و کیف تأثیر این عوامل بر روی ظرفیت باربری این نوع پی‌ها صورت نگرفته است. روش حل برای محاسبه‌ ظرفیت باربری پی‌های سطحی تحت انفجار بدین صورت است که بعد از اعمال تنش اولیه که ناشی از وزن خاک می‌باشد، طی گام-های بارگذاری مختلف در هر مرحله، پی را تحت تنش یکنواختی قرار داده و پس از تحلیل مدل در حالت ایستای، دوباره مدل تحت انفجار آنالیز شده و میانگین نشست نقاط زیر شالوده محاسبه می‌شود. این روند برای تنش‌های مختلف وارد به پی انجام شده و در نهایت نمودار نشست- تنش مربوط رسم می‌شود. این افزایش تنش مرحله‌ای تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که خاک زیر پی حین اعمال تنش انفجاری دچار گسیختگی شود. سپس با استفاده از روش مماس متقاطع می‌توان ظرفیت باربری انفجاری پی را برآورد نمود. نتایج تحقیق حاکی از کاهش ظرفیت باربری شالوده تحت بار انفجار و وقوع نشست نامتقارن در شالوده می‌باشد، همچنین، همانند شرایط ایستای، با افزایش عمق مدفون‌شدگی شالوده ظرفیت باربری انفجاری پی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها