مدل مدیریت اعتماد جدید مبتنی بر روش تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در محیط وب سرویس ها

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

محیط‌های سرویس‌گرا دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند که از جمله می‌توان به پویایی، باز بودن و توزیع شدگی آنها اشاره نمود. ارزیابی اعتماد و اعتبارسنجی در برقراری تعاملات امن بین سرویس‌های وب در چنین محیط‌هایی از اهمیت خاصی برخوردار است. مدل‌های اعتماد متعددی مبتنی بر مکانیزم‌های بازخورد طراحی شده‌اند، اما همه این مدل‌ها در پیشگیری از تولید اطلاعات نادرست توسط ارزیاب‌ها در حین انجام اعتبارسنجی موفق نبوده‌اند. یک چالش کلیدی در به‌کارگیری این مدل‌ها، جلوگیری از رفتار فریبکارانه کاربران در فراهم کردن بازخوردها و رتبه‌بندی‌های غیرمنصفانه می‌باشد. با توجه به ماهیت فازی اعتماد و معیارهای گوناگونی که در تعیین قابلیت اطمینان یک سرویس‌دهنده تأثیرگذار است، در این مقاله با استفاده از روش ELECTRE TRI، یک مدل اعتماد جدید برای غلبه بر چالش‌های مزبور پیشنهاد شده است. برای ارزیابی و تعیین کارآیی مدل پیشنهادی، نتایج آن با مدل RATEWeb، مقایسه شده است. نتایج حاصل از مقایسه و ارزیابی عملکرد این مدل، توانایی آن را در مدیریت اعتماد و قابلیت تطبیق سریع با تغییرات رفتاری سرویس‌دهندگان را به خوبی نشان می-دهد.

کلیدواژه‌ها