شبیه سازی نمونه بردار اسنووایت به منظور ایجاد سامانه بومی- معاهده ای هسته ای

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین

2 دنشگاه شهید بهشتی

چکیده

سازمان معاهده منع گسترش آزمایشات هسته ای (CTBTO) سازمان معاهده منع گسترش آزمایش‌های هسته‌ای (CTBTO) برای صحت فعالیت‌های کشورهای عضو این سازمان، از روش‌های آشکارسازی خاصی استفاده می‌کند. یکی از سامانه‌های مبتنی بر این روش‌ها، سامانه نمونه برداری ذرات رادیواکتیو موجود در هوا است. پایش رادیونوکلئید که شامل نمونه بردار هوا و واحد آشکارسازی است، برای دستیابی به توانایی آشکارسازی بیشتر از 90% یک انفجار یک کیلو تنی در اتمسفر یا تخلیه در اثر انفجار زیر زمینی یا زیر آبی در مدت تقریبی 14 روز طراحی شده است. در مقاله حاضر به بررسی سامانه نمونه بردار با نام تجاری اسنووایت پرداخته و ایرادهای فنی که بر این نوع سامانه نمونه برداری وارد است، معرفی نموده و در نهایت، سامانه نمونه برداری که بتواند ایرادهای فنی این نوع سامانه‌های نمونه برداری را رفع نماید، شبیه‌سازی و تصحیح‌ها برای استفاده در معاهده و بومی‌سازی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها