دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1402 

قدرت- انتقال و توزیع

ارائه مدلی مبتنی بر نظریه بازی برای مقابله با حملات هم‌زمان سایبری-فیزیکی به شبکه برق

صفحه 113-122

محمد حسین رنجبر؛ علیرضا رضازاده ولوجردی